Specialistvård

Psykiatri

Välkomna till vår psykiatrimottagning på Citysjukhuset +7 i Göteborg.
Vi erbjuder ADHD och autismutredning utan långa väntetider. 

Specialistvård

Psykiatri

Besök vår psykiatrimottagning i Göteborg

Citysjukhuset +7 erbjuder fullständiga neuropsykiatriska utredningar med korta väntetider och personligt bemötande. Vi tar emot personer från 16 år och uppåt.

Vår psykolog och psykiater har många års erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och kvalitet är en ledstjärna i vårt arbete. Vår syn på en utredning är att det inte ska vara en ändhållplats utan början på någonting nytt. Det är lika viktigt att ringa in som att utesluta eventuella diagnoser för att kunna avgöra hur man bäst ska kunna navigera framåt i livet.

”Gör man som man alltid gjort så blir det som det alltid blivit”

Vårt mål är du som patient ska få mer förståelse och kunskap om dig själv efter en utredning samt få rekommendationer hur du kan ta dig an livet på ett nytt sätt oavsett om utredningen visar på en diagnos eller inte. 

NPF
Vad är NPF?

ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd brukar i Sverige kallas för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Generella och specifika inlärningssvårigheter brukar också räknas till denna grupp. Symtom är tydliga redan i barndomen och finns oftast kvar hos personen i vuxen ålder.

ADHD står för ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” och innebär koncentrations/ uppmärksamhetssvårigheter och överaktivitet/impulsivitet. Förkortningen ADD ”Attention Deficit Disorder” används ibland, och innebär en funktionsnedsättning av uppmärksamheten. En bristande koncentrationsförmåga kan t.ex. visa sig genom att barnet eller den vuxne lätt tappar fokus, har bristande uthållighet och har svårt för att växla mellan olika uppgifter. Hyperaktivitet kan visa sig genom att barnet har svårt för att sitta stilla, klättrar eller pratar mycket. Hos tonåringar och vuxna kan det vara begränsat till en känsla av rastlöshet. Bristande impulskontroll kan handla om att man har svårt för att vänta på sin tur eller handlar snabbt och obetänksamt.

Autismspektrumtillstånd är en paraplyterm som innefattar en grupp besläktade men heterogena beteendeavvikelser och funktionsnedsättningar. Det finns stor variation i symtombild och svårighetsgrad. Skillnader kan också bero på ålder, kön, allmän begåvningsnivå och språklig förmåga. I diagnoskriterierna för autismspektrumtillstånd beskrivs begränsningar inom tre områden: nedsatt förmåga till ömsesidig social interaktion, nedsatt förmåga till ömsesidig kommunikation och begränsade och repetitiva beteendemönster.

Utredning
Hur går en utredning till?

Först görs ett kostnadsfritt digitalt bedömningssamtal. Du pratar då med en psykolog för att se om det finns symtom som skulle kunna förklaras med NPF.

Skattningsformulär
Du fyller i skattningsformulär innan du träffar psykolog och psykiater (läkare med specialistkompetens i psykiatri.) så de ska få mer information om dig.

Tidigare dokumentation
Psykolog och Psykiater tar del av tidigare dokumentation/journaler om det finns.

Testning och psykologbedömning
Under mötet med psykologen genomförs en längre intervju med dig. Man kartlägger då olika områden som t.ex. social förmåga, språklig utveckling, motorik, koncentrationsförmåga, aktivitetsnivå, temperament, psykiskt mående och andra beteendemässiga symtom. Tillsammans med psykologen gör man också olika kognitiva uppgifter och psykologtester. Testerna är standardiserade och vetenskapligt prövade bedömningsinstrument. De mäter bland annat allmän begåvning, kognitiva funktioner som uppmärksamhet, minne, exekutiva funktioner och förmåga till social kommunikation och samspel. Genom att ta reda på olika kognitiva styrkor och begränsningar kan man sedan föreslå lämpliga åtgärder och insatser.

Anhörigintervju
Någon närstående intervjuas om dina tidiga år och uppväxt.
(För ungdomar 16-19 år görs en Pedagogisk kartläggning.Psykologen kartlägger hur patienten beter sig och fungerar i skolmiljön. Därför önskar vi gärna att få tillgång till pedagogisk kartläggning, andra anteckningar eller observationer från skolan.)

Läkarbesök
Under läkarbesöket går man bland annat igenom om det finns någon ärftlighet i familjen för NPF, barnets tidiga utveckling, aktuella symtom, missbruk, samt tidigare somatisk och psykiatrisk sjukdomshistoria. Läkaren gör också en somatisk och neurologisk undersökning.

Diagnosdiskussion
Psykiater och Psykolog diskuterar olika förklaringsmodeller (differentialdiagnostik) och fastställer eventuell diagnos.

Digital återkoppling
Efter utredningen har vi ett återkopplingssamtal där vi går igenom vilka tester som har gjorts och resultaten på dessa, om utredningen har lett till någon diagnos samt vilken hjälp vi rekommenderar för just dig eller er som familj.

Skriftligt utlåtande
När utredningen är färdig får du ett skriftligt utlåtande av utredningen. Det neuropsykiatriska utlåtandet är en sammanställning av all information och alla testresultat som har framkommit under utredningen. Det innehåller även förslag på vidare rekommendationer och åtgärder utifrån dina styrkor och sårbarheter. Utlåtandet kan vara bra att ha i kontakten med andra vårdgivare, skola eller myndigheter.

Tidsbokning

   staffan@kbtcoachen.se

Priser

Om du saknar sjukvårdsförsäkring gäller följande pris för en utredning: 29 500kr

 

Frikort gäller inte.

Vi som jobbar med Psykiatri

Möt vår personal

Mattias Kristoferson

Mattias Kristoferson

Specialist i psykiatri och beroendemedicin

Staffan Hagelin

Staffan Hagelin

Leg. Psykolog