Vårdcentral

Psykisk hälsa

Välkomna till psykisk hälsa på Citysjukhuset +7.
Hos oss kan du  få hjälp med exempelvis depression, oro, ångest, kris och sorg, men också stress och sociala svårigheter.

Vårdcentral

Psykisk hälsa

Du som är listad på Citysjukhuset +7 vårdcentral är varmt välkommen till vårt team för psykisk hälsa. Vi arbetar tillsammans med dig så att du får hjälp anpassad efter dina behov. Hos oss arbetar psykologer och psykoterapeuter som har som mål att hjälpa dig att öka din livskvalitet och få din vardag att fungera bättre.

Hos oss kan du komma och få hjälp med exempelvis depression, oro, ångest, kris och sorg men också stress och sociala svårigheter. Vården hos oss är stegvis och vi anpassar intensiteten i behandlingen efter dina behov, ibland räcker det med ett eller ett par besök.

För att komma i kontakt med oss kan du anmäla dig genom kontaktformuläret här på hemsidan. Givetvis kan du också ringa vårdcentralen.

Vi arbetar med föreläsningar, gruppbehandlingar, internetbaserad terapi, individuell psykologisk rådgivning och primärvårdsanpassad KBT.

Citysjukhusets team för psykisk hälsa har ett nära samarbete med övriga kollegor på vårdcentralen och tillsammans kan vi ge dig verktyg för att komma framåt.

Vad kostar besöket?
Ett besök på Samtalsmottagningen kostar 50 kr. För mer information gällande patientavgifter i Västra Götalandsregionen, läs här.

När annan kontakt behövs
Vid frågor kring medicinering, utredning av fysiska åkommor eller sjukskrivningsärenden bör du i första hand träffa en läkare. Vi hänvisar dig då till vårdcentralens telefontider.

Observera att vi endast erbjuder planerad vård, det vill säga ej akuta insatser. Om du besväras av självmordstankar eller andra akuta psykiska besvär hänvisar vi dig till Psykiatriska akutmottagningen på Östra sjukhuset, tel. 031-342 10 00. Öppet dygnet runt.

Hos vårt team för psykiska hälsa kan både barn och vuxna söka hjälp.

Telefon

  031-777 77 77 tonval 1
 

Måndag-onsdag
kl. 07.30-18.00

Torsdag- fredag
kl. 07.45-17.00

 

Så här går det till när du kommer till oss
Kontakt

För att komma i kontakt med oss kan du ringa vårdcentralen eller fylla i kontaktformuläret här på hemsidan.

Tider

Vi erbjuder tider för samtal under vårdcentralens öppettider, via telefon, på plats på din vårdcentral samt via videosamtal. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du komma på de tider som vi kommer överens om. Det innebär att du ibland kommer att behöva prioritera behandlingen framför arbete/skola.

Första samtalet

Det första samtalet, som oftast görs via telefon eller video, är till för att skapa en första förståelse för vad som är svårt för dig och vad som kan hjälpa dig att må bättre.

Avbokning/uteblivet besök

Återbud lämnas minst 24 timmar innan besöket, gärna tidigare om möjligt. Vid avbokning behöver du ange om du önskar ny tid. Detta sker enklast via telesvar samtidigt som du lämnar återbud. Annars måste du själv ta kontakt med oss igen. Observera att vid upprepade uteblivna besök kommer behandlingen att avslutas. Du får därefter själv söka hjälp hos oss på nytt.

Behandling
Behandling

Hos oss får du stegvis vård, vilket innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård. Insatser vi ger sträcker sig från råd, hjälp till självhjälp, kurser, grupper eller individuella behandlingsinsatser. Vid bedömningen bestämmer du tillsammans med behandlaren vilken behandling som passar bäst. I vissa fall behöver vi hänvisa dig vidare till annan slags vård eller vård på annan vårdnivå. Vi arbetar med evidensbaserade metoder. Inom primärvården ska behandlingar vara av korttidskaraktär. Ofta räcker det med ett eller ett par besök.

För att skapa en förändring krävs engagemang och träning hemma och i vardagsmiljön. Du kommer därför att behöva arbeta aktivt med de uppgifter som du och din behandlare kommer överens om.

Nedan nämns några av de insatser vi arbetar med:

Fokuserad psykologisk rådgivning

Individuell kortare kontakt med fokus på ett specifikt psykologiskt problem med syfta att hantera svårigheter och öka livskvalitet. Besöken är ca 25 minuter långa.

Internetbaserad KBT

Behandling sker genom internetförmedlade behandlingsprogram där man med stöd av behandlare arbetar med de svårigheterna man besväras av i sitt liv. Behandlingsprogrammet, med tillhörande hemuppgifter, sträcker sig över sex till åtta veckor. Innehållet i behandlingen är likvärdig det som ges vid individuell behandling – men förmedlas i annan form.

KBT individuellt eller i grupp

Vi erbjuder också kognitiv beteendeterapi individuellt och i grupp.

Våra grupper
KBT-hjälpen

Kursen KBT-hjälpen syftar till att ge dig som patient en introduktion till KBT-verktyg som kan ge hjälp till självhjälp. Tanken med kursen är att den ska vara en lättillgänglig insats som ger dig grundläggande information, övningar och uppgifter som du sedan kan omsätta på din egna problematik.

Förhoppningen är att du ska kunna påbörja en förändring i värderad riktning, det vill säga mot mål som är viktiga i ditt liv. Gruppformatet ger dig möjlighet att dela erfarenheter och få stöd av andra, samtidigt som var och en tar ansvar för det egna förändringsarbetet.

Kursen består av olika teman, där vi utgår ifrån de grundläggande principerna i KBT och dess olika inriktningar.

UP

Unified Protocol (UP) grundar sig på traditionella principer för kognitiv beteendeterapi och är en känsloinriktad behandling. När vi mår dåligt tenderar starka, obehagliga känslor hindra oss att leva som vi vill.

Det är vanligt att besväras av såväl ångest, rädsla nedstämdhet samtidigt och att det begränsar ens tillvaro. Unified protocol har i forskning visat sig vara hjälpsamt oavsett om du lider av depression, ångestsyndrom eller flera problem samtidigt.

Behandlingen syftar till att utveckla nya färdigheter för att kunna göra de saker om tidigare inte varit möjligt på grund av svårigheter med ångest, rädsla eller depression. Behandlingen består av 8 steg där du lär dig förstå dina känsloupplevelser, vad som förvärrar dina symtom och vad du kan göra för att börja må bättre.

ACT

ACT är en utveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi) som syftar till att hjälpa människor hitta ett nytt förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna agera mer ändamålsenligt. Målet är att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv trots närvaro av obehag och smärta.

Ett grundantagande inom ACT är att vi människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt utan vi undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Det kallar vi ”upplevelsebaserat undvikande” och det har visat sig vara en starkt bidragande orsak till nedstämdhet, ångest, smärta, depression osv.

Inom ACT arbetar vi med acceptans och mindfulness för att inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver och vad som är bra för oss. I ACT-gruppen får du lära dig att uppmärksamma dina tankar och känslor, ta kontakt med det som är viktigt för dig i livet och bli medveten om vad som hindrar dig.

Internetbaserad KBT
Om KBT

I kognitiv beteendeterapi (KBT) är fokus på hur tankar, känslor och beteenden samverkar. KBT är en strukturerad behandling med tyngdpunkt på nuvarande situation och aktuella problem. Genom att förstå vad som utlöser problemen och vilka processer som gör att de kvarstår skapas en behandlingsplan där negativa mönster utmanas och nya förhållningssätt testas. Hemuppgifter är en viktig del under behandlingen.

Internetbaserad KBT

Internetbaserad KBT sker genom internetförmedlade behandlingsprogram där man med stöd av behandlare arbetar med de svårigheterna man besväras av i sitt liv. Internetbaserad KBT innehåller samma övningar och delmoment som KBT hos en terapeut. Skillnaden är att man får läsa om övningarna via en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Man bestämmer själv var och när man skall arbeta med sin behandling

Det finns mycket forskning som visar att Internetbaserad KBT är en bra behandlingsmetod som är lika effektiv som att träffa behandlare på plats.

Vi kan erbjuda internetbaserad KBT till dig som har besvär med:
  • Ångest
  • Depression
  • Oro
  • Sömnproblem
  • Stress
Hur går internetbaserad KBT till?

Först görs en bedömning tillsammans med din behandlare av din problematik och om internetterapi kan vara en hjälpsam behandling för dig. Detta görs på plats på din vårdcentral. Om du och din behandlare kommer fram till att det är en passande behandling startas behandlingsprogrammet och du kan logga in via 1177 och börja arbeta med innehållet i behandlingen.

En behandling pågår vanligtvis 6-10 veckor och består av olika kapitel som du arbetar med veckovis med stöd av behandlare. I kapitlen finns information (text och eller video) och övningar som du arbetar med. Du kommer utföra praktiska övningar på egenhand och få feedback via meddelande från behandlare förmedlat genom behandlingsplattformen.  För att få god effekt är det, precis som vid traditionell KBT, viktigt att du är aktiv och arbetar med behandlingen. Du fyller i skattningsformulär för att utvärdera hur måendet förändras.